HomeIndia TakesOil prices drop 7.3% in third quarter 2014